Kauplemis- ja ostutingimused

Kauplemis- ja ostutingimused:

•    Kaupleja: Dada AD OÜ, Ülikooli 10, Tartu 51003;
•    Kaupade tüüp: Õuemängud;
•    Leping jõustub tellimuse kinnitamise hetkest. Tellimus loetakse kinnitatuks pärast kauba eest tasumist;
•    Kauba hind sisaldab käibemaksu. See ei sisalda posti- või veokulude hinda. Viimane kujuneb vastavalt valitud teenusepakkuja, asukoha ja kauba kaalu ning mõõtmete tulemusena.
•    Kauba eest tuleb tasuda 100% ettemaks, kasutades selleks e-makse teenust.
•    Kauba eest tasumiseks saab kasutada järgnevaid makseviise:
     Eesti pangalingid: Swedbank, SEB, Luminor, LHV, Coop Pank, Pocopay
     NB! Pangalingiga tasumisel vajutada kindlasti panga lehel nupule „Tagasi kaupmehe juurde“.
•    Makseid vahendab Montonio Finance OÜ. Tasumine toimub väljaspool Veebipoodi turvalises keskkonnas – pangalingiga tasumisel vastava panga turvalises keskkonnas ja krediitkaardiga tasumisel Montonio Finance OÜ. turvalises keskkonnas. Müüjal puudub ligipääs kliendi panga ja krediitkaardi andmetele. Leping jõustub alates tasumisele kuuluva summa laekumisest Veebipoe arvelduskontole.

•    Kaupa toimetame kohale ainult Eesti piires.
•    Tarbijale kehtib 14-päevane lepingust taganemisõigus vastavalt VÕS §-le 56;
•    Tarbija loetakse VÕS § 57 alusel taganenuks ka seotud tarbijakrediidilepingust, kui asi omandatakse krediidiga ning tarbija taganeb müügi või teenuse osutamise lepingust VÕS § 56 alusel
•    Kaupleja kinnitab tarbijale tellimuse saamise elektrooniliselt esimesel võimalusel (VÕS § 62 1 lg 3).
•    Pakkuja täidab tellimuse 1-5 tööpäeva jooksul, kui ei ole kokku lepitud teisiti (VÕS § 59 lg 1).
•    Kui pakkuja ei suuda lepingut täita, teavitab ta tarbijat sellest ja tagastab tarbijale tema poolt tasutu viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul teate saatmisest (VÕS § 59 lg 2).
•    Eelneva kokkuleppe korral võib kaupleja tarbijale tellitu asemel üle anda ka muu vähemalt sama kvaliteedi ja hinnaga kauba või osutada sama hinna ja kvaliteediga teenuse. Kui aga tarbija asendatud kauba tagastab, kannab kõik tagastamisega seotud kulud kaupleja (VÕS § 59 lg 3).
•    Kaupleja kasutab kliendi isikuandmeid ainult tellimuse täitmise eesmärgil ega edasta neid kolmandatele isikutele (Isikuandmete kaitse seadus § 7 lg 2).
•    Ka


Lepingust taganemine ja raha tagastus:

•    Tarbijal on õigus e-kaubanduses sõlmitud lepingust taganeda 14 päeva jooksul. Kauba ostmise puhul algab tähtaeg asja üleandmisest tarbijale (VÕS § 56 lg 1).
•    14-päevast taganemisõigust võib tarbija kasutada põhjust avaldamata. Seega ei või kaupleja nõuda põhjuse avaldamist, põhjendamist võib üksnes soovitada (VÕS § 194 lg 2).
•    14-päevase taganemistähtaja järgimiseks piisab kauba või taganemisavalduse saatmisest kauplejale tähtaja jooksul (VÕS § 194 lg 2).
•    Kui tarbija lepingust taganeb, tuleb talle tema poolt tasutu (sh postikulu) tagastada viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul taganemisteate jõudmisest pakkujani (VÕS § 56 lg 3).
•    Kauba tagastamisega seotud kulude osas võivad osapooled lepingus kokku leppida, et tarbija kannab tagastamise tavalised kuludest kuni 10 euro ulatuses (VÕS § 194 lg 4). Kui tarbija taganeb lepingust 14 päeva jooksul kauba kättesaamisest, võib tarbija kanda jätta ainult tagastamisega seotud postikulud ja mitte kauba tarbijale kättetoimetamisega seotud postikulud.
•    Tarbija peab lepingust taganemisel kauplejalt saadu tagastama samuti viivitamata, kuid mitte hiljem kui14 päeva jooksul (VÕS § 56 lg 3).
•    Kui tagastamisele kuuluv kaup ei vasta tellitule (vale või defektiga toode), peab tagastamiskulud tasuma igal juhul kaupleja (VÕS § 194 lg 4).
•    Taganemisõiguse kasutamiseks peab ta tootepakendi avama ettevaatlikult seda kahjustamata. Sealjuures tuleb kauplejal arvestada asjaoluga, et pakend peab olema avatav. Kui seda ei saa lõhkumata/rikkumata avada, ei vastuta tarbija rikutud pakendi eest.

Garantii:
•    E-kaubanduses ostetud kauba puhul on müüja kohustus vastutada asjal ilmnenud lepingutingimustele mittevastavuse eest kahe aasta jooksul alates asja ostjale üleandmisest (VÕS § 218 lg 2).
•    Kauba puuduse ilmnemisel peab tarbija hiljemalt kahe kuu jooksul sellest müüjat teavitama ehk esitama pretensiooni (VÕS § 220 lg 1).
•    Tarbija võib kaebuse esitada mistahes vormis. Soovitada võiks aga tarbijal esitada kohe kirjalik (kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis) kaebus (TKS § 19 lg 1).
•    Kirjalikus või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis (nt e-post) kaebuses tuleb märkida:
1.    tarbija nimi ja kontaktandmed;
2.    kaebuse esitamise kuupäev;
3.    kauba või teenuse puudus;
4.    kauplejale esitatav nõue
5.    viidata tuleb tehingu sooritamist või garantiid tõendavale dokumendile või lisada selle koopia
•    Kaupleja peab tarbija kirjalikus või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis esitatud kaebuse vastuvõtmist samas vormis kinnitama (TKS § 19 lg 5).
•    Kauplejal on tarbijakaitseseadusest tulenev kohustus vastata tarbija kirjalikule või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis esitatud kaebusele 15 päeva jooksul (TKS § 19 lg 6).
•    Kui kauplejal ei ole võimalik 15 päeva jooksul tarbija kaebusele vastata, peab ta kirjalikult sellest tarbijat teavitama, viivitust põhjendama ja määrama uue mõistliku tähtaja vastamiseks (TKS § 19 lg 6).
•    Kui kaupleja jätab tarbija pretensiooni rahuldamata või osaliselt rahuldamata, peab ta seda tarbijale kirjalikult põhjendama (TKS § 19 lg 7).6
•    Kui kaupleja ei täida oma lubadust tähtaja jooksul kaebust lahendada, loetakse, et ta on keeldunud kaebuse lahendamisest (TKS § 19 lg 8).